Web Content Display

Web Content Display

Web Content Display

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ НЕГІЗІГІ ӨЗГЕРІСТЕР

ХОЛДИНГТЕ КЕЛЕСІ ҚҰЖАТТАР БЕКІТІЛДІ:

1. Жаңа редакцияда Холдингтің Корпоративтік басқару кодексі. Холдингтің Корпоративтік басқару кодесіндегі жаңа бағдар:

 

  • Холдинг органдарының өзараіс-қимылы;
  • Тұрақты даму (қабылданған міндеттеме-лер және шараларға талдау жүргізу және оның іс-әрекеті, яғни, қызмет және тәу- екелдерді үш аспект бойынша бағалау: экономикалық, әлеуметтік және экологи- ялық құрамдас бөлігі, сонымен қатар өз қызмет қорытындысы мүдделі тараптарға жағымсыз әсер етуіне жол бермеуге тырысу);
  • Директорлар және Басқарма кеңесінің тиімділігін бағалау;
  • Корпоративтік мәдениетті енгізу (қызметкер-лер қабылдаған іс-әрекеттерді түсіну үшін);
  • Холдингтің ашықтығын және өзіне алған міндеттемелерді орындауға дайын екендігін дәлелдейтін мүдделі тараптарға ақпаратты ашып көрсету (ашықтық, имиджілік саясат) міндеттемелерін өзіне алу.
2. «ҚазАгро» ХолдингІ» АҚДиректорлар кеңесінің ережесі

 

Директорлар кеңесінің ережесі Ди- ректорлар кеңесі қызметінің ұйымда-стыру тәртібін бегілейді, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кіргізу тәртібі, Директорлар кеңесін құру тәртібі, Директорлар кеңесіөкілеттілігін сайлау және оны тоқтату, мәжілісті өткізу орны мен уақытын және Директорлар кеңесінің күн тәртібін өз-герту және т.б. жүргізу тәртібін белгілейді.

3. «ҚазАгро ХОЛДИНГІ » АҚ тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығындарын өтеу шарттары

 

Құжатта Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен, Жарғымен және корпоративтік басқару кодексімен реттелмеген бөлігіне қатысты Холдингтің тәуелсіз директорла-рына сыйақы төлеу және шығындырының орнын толтыру жағдайы қарастырылған.

4. «ҚазАгро Холдинг» АҚ Басқармасының ережесі

 

Басқарма туралы ереже Басқарма қыз- метін ұйымдастыру және мәжілістерді өт-кізу тәртібін, осының ішінде оның мүше- лерін сайлау тәртібі және де Жарғымен, Холдингтің Корпоративтік басқару ко- дексімен белгіленбеген басқа да норма-ларды белгілейді.

5. Холдингтің корпоративтік қайшылықтарын және мүдделер қайшылықтарын реттеу жөніндегі саясат.

 

Саясатта корпоративтік дауларды мүдделер дауларды, корпоративтік қайшылықтарды рет-теу тәртібі, мүдделер қайшылықтарын басқару жөніндегі нормалар қарастырылған.

6. «ҚазАгро» Холдингі» АҚкорпоративтік хатшысының ережесі

 

Ереже корпоративтік хатшының тағайында-луын, оның мәртебесін, өкілеттілігі мен құзыретін белгілейді.

7. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереже

 

Ереже Ішкі аудит қызметінің тағайындалуын, оның мәртебесін, өкілеттілігі мен құзыретін белгілейді.

Корпоративтік басқару диагностикасы

 

Кодекстің корпоративтік басқару ере-желерін орындау аясында «Алматы қ. аймақтық қаржы орталығының рейтин-гілік агенттігі» АҚ (бұдан әрі - ААҚОРА ) сыртқы кеңесшілерін қатыстырумен алғашқы рет корпоративтік басқару диа-гностикасы жүргізілді.

Корпоративтік басқару денгейін талдау есебінің қорытындысы бойынша Хол- дингке KZ CG 6 денгейінде корпоративтік рейтингі берілді (болжамы – тұрақты) -85,01%. Холдингке алғашқы рет берілген бұл рейтинг, жоғары деңгейдегі корпо- ративтік басқаруды көрсетеді және оның бағалауы негізгі параметрлердің төмен тәуекелділігін дәлелдейді. Корпоративтік басқару рейтингі басқарудың сапасына қойылатын сыртқы талаптарды компани- яның орындау дәрежесін және корпора- тивтік ішкі процедураларының тиімділгін көрсетеді.

ААҚОРА ұсынымдарына сәйкес 2017 –2018 ж.ж. арналған «ҚазАгро» Холдингі» АҚ корпоративтік басқару деңгейіне тал-даудың қорытындысы бойынша іс-шара-лар жоспары бекітілген болатын.

Еншілес акционерлік қоғамдарын-да корпоративтік басқарудың диа-гностикасы

 

Холдинг еншілес акционерлік қоғамда-рында корпоративтік басқару диагно-стикасын жүргізеді және есепті жылдың қорытындысы бойынша рейтинг (деңгей) тағайындайды.

Холдинг еншілес акционерлік қоғамда-рында корпоративтік басқару диагно-стикасын жүргізеді және есепті жылдың қорытындысы бойынша рейтинг (деңгей) тағайындайды.

ХОЛДИНГТІҢ КОРПОРАТИВТІК БА СҚА -РУ ЖҮЙЕ СІН ЖЕТІЛДІРУ АЯ СЫНДА 2018 ЖЫЛЫ БІРҚАТАР ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТЫ ӨЗЕКТІ ҚЫЛУ /БЕКІТУІ ЖО СПАР - ЛАНЫП ОТЫР , ОСЫНЫҢ ІШІНДЕ :

 

  1. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесі комитет-терінің және Директорлар кеңесі мүше-лерінің қызметтерін бағалау Ережесі туралы. Ережеде жалпы бағдарлар мен ұсынымдар, бағалау әдістері мен түрлері, бағалау про-цесін жүргізу, өзін-өзі бағалау әдісін жүргізу барысында корпоративтік хатшының рөлі, тәуелсіз сыртқы кеңесшінің рөлі, Дирек-торлар кеңесі қызметінің бағалау өлшемі, Директорлар кеңесі комитеттерінінің баға-лауы, сонымен қатар бағалау туралы ақпа-ратты ашу тәртібі белгіленетін болады.
  2. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Қызметінің ақпа-ратын ашу ережесі және коммерциялық құпияны және қызметтік құпияның сақта-луын қамтамасыз ету.
  3. Еншілес акционерлік қоғамдарының кор-поративтік кодексі.