Web Content Display

Web Content Display

Web Content Display

СТЕЙКХОЛДЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСТІГІМІЗ

БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ «ҚАЗАГРО ХОЛДИНГІ» АҚ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРЫНЫҢ КАРТАСЫ

 

«ҚазАгро» Холдингі» АҚ-тың мүдделі тараптарын анықтау мен бағалау, олардың Қоғаммен өза-ра іс-қимыл жасау ерекшелігі бойынша саралау, сондай-ақ Холдингпен мүдделі тараптарымен кейін белсенді іс-қимыл жасау мақсатында GRI G4 ұсынысы мен AA1000SES стандартына, «ҚазА-гро» Холдингі» АҚ Жарғысына, «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген. Қолданылатын, алайда осы әдістемеде анықталмаған терминдер ҚР заңнамасында, Холдингтің жарғысында және ішкі құжаттарында қолданылатын мағынада пайдаланылады.

Мүдделі тараптар – қызметтің кейбір аспектілеріне қатысты заңды құқы бар немесе солай есептейтін адамдар тобы немесе адамдар (ұйымдар). Қызығушылықтың мақсаты - жеке қы- зығушылықты қамтамасыз ету, бизнес-процестерге қатысу үлесін немесе талаптарын ұсыну бо-луы мүмкін. Мақсат қызмет процесіне қатысу мүддесінен қанағаттанудан бастап заңды талапты қойғанға дейін өзгеруі мүмкін.

Холдингтің ішкі мүдделі тараптары:

 

 1. Жалғыз акционер;
 2. Холдингтің Директорлар кеңесі;
 3. Холдингтің Басқармасы;
 4. Холдингтің қызметкерлері.
Сыртқы мүдделі тараптар:

 

 1. 1. ҚР Парламенті - заңнамалық міндеттерді жүзеге асыратын ҚР жоғарғы өкілетті органы;
 2. ҚР АШМ - ҚР ауылшаруашылығы мини-стрлігі - агроөнеркәсіптік кешен саласын- да мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асы-румен айналысатын мемлекеттік орган;
 3. Өз құзыретінің шегінде орталық банктер-мен және басқа елдердің банктерімен, халықаралық банктерде және өзге қаржылық-несиелік ұйымдарда Қазақстан Республикасының мүддесіне өкілдік ететін ҚР Ұлттық банкі;
 4. Клиенттер – Холдингтің нормалары мен нормативтік-құқықтық актілеріне, Жарғыға және Холдингтің өзге де ішкінормативтік құжаттарына сәйкес Хол-дингтің пошталық, қаржылық және агент-тік қызметтері көрсетілетін кез келген жеке немесе заңды тұлға;
 5. Жеткізушілер – тапсырыс берушілерге та-уар жеткізуші, компанияны немесе оның бәсекелестерін өндірісті ұйымдастыруға және өнімді өткізуге қажетті материалдық ресурстармен қамтамасыз ететін ұйымдар немесе жеке тұлғалар;
 6. Бәсекелестер – бірдей мақсаттарға қол-жеткізуге, бірдей ресурстарға, игіліктерге, нарықта орын алуға ұмтылатын кәсіпо-рындар;
 7. Компанияның ықтимал клиенттері болып табылатын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдарды қоса алғандағы Қазақстан Республикасында тұратын халық;
 8. Қоғамдық, мемлекеттік емес ұйымдар – қоғамдық және коммерциялық емес сипатындағы әртүрлі бірлестіктер және мемлекеттік емес ұйымдар;
 9. Бұқаралық ақпарат құралдары – күнделік-ті жаңалық және және сараптамалық ақпарат көзі және негізгі жарнама жет-кізушілердің бірі.
Мүдделі тараптарды анықтау мен бағалаудың әдістері мен құралдары

 

Холдинг маңызды мүдделі тарап және оның бизнес-процеске қызығушылық деңгейін және басқару мүмкіндігін субъективті бағалаудың х/у параметрі бойынша өзіндік бағалауды іске асырады. Сондықтан бірінші кезеңде мүдделі тараптарды анықтау үшін «ҚазАгро» Холдингі» АҚ қызметкерлерінің арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнама формасы келесі беттегі кестеде көрсетілген. Қызметкерлер Холдингтің мүдделі тараптарының маңыздылығы мен әсер етуін 5 балдық шкала бойынша бағалады.

«МАҢЫЗДЫЛЫҚ» ЕКІ ШКАЛА БОЙЫНША БАҒАЛАНАДЫ (X /Y), МҰНДА - 5 ≤ X ≤ 5, X = -5 ÷ +5, 1 ҚАДАМЫМЕН (БҮТІН ЦИФРЛАРМЕН) ҚОЛДАУ ДӘРЕЖЕСІ / ЖЕКЕЛЕЙ ҚОҒАМҒА МҮДДЕЛІ ТАРАП-ПЕН ҚАРСЫ ӘРЕКЕТ СИПАТТАЛАДЫ, ( -5 - ҚАРСЫ ӘРЕКЕТТІҢ АҚЫРҒЫ ДӘРЕЖЕСІ, +5 - ҚОЛДАУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРҒЫ ДӘРЕЖЕСІ), У = 0 ÷ 5, 1 ҚАДАММЕН (НЕМЕСЕ ӨТЕ ҰСАҚ) ҚОҒАМҒА МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ӘСЕР ЕТУ ДӘРЕЖЕСІ СИПАТТАЛАДЫ.

Нөлдік мәндегі қолдау дәрежесі/қарсы әрекет немесе әсер ету күштері Холдинг қарамағы тарапынан болатын тәуекел триггері болып табылады.

Мүдделі тараптың қолдау/қарсы тұру дәрежесі бойынша алынған бағалау, Холдингке әсер ету күшін бағалау, сондай-ақ мүдделі тарапқа әсер ету мүмкіндігін бағалау негізінде аталған тараппен өзара әрекет ету стратегиясы әзірленіп жатыр. Холдингтің әр мүдделі тарапымен өзараәре-кет ету стратегиясы , сондай-ақ әсер ету құралдары Холдингтің құрылымдық бөлімшелерімен қызмет ету ерекшелігіне қарамастан, өздігінен анықталады. Кестенің көрсеткіші өзара іс-қимыл стратегиясын іске асыруға байланысты жылына бір реттенкөп емес өзгертуге жатады. Кесте көрсеткіштерінің өзгеруі негізінде мүдделі тараптардың көрсеткіш картасы да жаңартылады.

ММүдделі тараптардың маңыздылығын бағалау параметрі қарсы әрекетті қолдау және әсер ету күші деген екі негіз-ден тұрады. Бизнес-процестерге кейбір мүдделі тараптардың кері әсерін төмен-дету үшін олармен іс-қимыл стратегиясы қолдауды арттыруға немесе олардың әсер ету күшін төмендетуге бағытталған болуы мүмкін. Қолдау/қарсы әрекет және әсер ету күші кестесінің мәліметтері негізінде стейкхолдердің (stakeholder's map) карта-сы жасалды. Мүдделі тараптардың карта- сы - Холдингтің мүдделі тараптарының жағдайын анықтау немесе мүдделі тарап-тар тобының графикалық ұсыну бейнесі.

АТАЛҒАН ФОРМУЛА БОЙЫНША ПАЙЫЗДЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ АРАҚАТЫНА СЫН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ТҮРІМЕН КӨР СЕТЕМІЗ , (±X + Y) = Δ.

Осылайша, Холдинг үшін әрбір мүдделі тараптардың маңыздылық параметрі -5-тен 10-ға дейінгі мәнді құрайды, ол мүд-делі тараптар картасында және Холдингтің мүдделі тараптарының қызығушылығы мен өзараәрекет ету кестесінде көрсетілген.

«Төменнен» бастама етілген бизнес процестер басшылықтың қағаз жүзінде мақұл- дауына қарамастан, «жоғарыдан» бастама етілген процестермен салыстырғанда әлдеқайда төмен дәрежеде қолдауға ие болады.

Сонымен қатар ықпал күші өте аз, биз-неске (бәсекелестер) қарсылығы төмен дәрежелі мүдделі тараптардың жұмысын елемеуге болмайды.

Мұның себебі мынада: аталған «елеусіз» мүдделі тараптарды ұстанымы анықталмаған немесе саяси тұрғыдан ашық айтпайтын, ал ықпал ету күші орасан басқа мүдделі тұлғалар Холдингке қы-сым көрсету құралы ретінде пайдалануы мүмкін. Осылайша х және у «маңыздылық параметрлерінің» нөлдік мәні ықтимал тәуекелдер жайлы белгі беруі ықтимал.

АНЫҚТАЛҒАН ЕЛЕУЛІ АСПЕКТІЛЕР

Әдіснама

 

Холдингтің маңызды стейкхолдердің пікірінше тұрақты даму елеулі аспектілерін анықтау мақсатында екі апта бойы сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға Холдинг қызметкерлері, Басқарма мүшелері, Директорлар кеңесінің мүшелері, клиенттер, барлығы 100-ге жуық адам қатысты. Тұрақты дамудың елеулі аспектілері ықпал матрицасы және акпектілердің маңыз-дылығы арқылы анықталды.

Сауалнаманың нәтижесінде қаржылық, экологиялық және әлеуметтік секілді тұрақты да- мудың елеулі аспектілері анықталды.

Анықталған барлық елеулі аспектілер диаграмманың оң жағында орналасқан. Сол жақта елеусіз болып белгіленген аспектілер орналасқан. Анықталған елеулі аспектілер бойынша Холдингтің көрсеткіштері келесі беттерде сипатталады.

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ ДЛЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАРГО»

ҚАРЖЫЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР

ЕЛДІҢ БЮДЖЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ ҮЛЕСІ

 

Республикалық 
бюджеттен Холдинкке

230,670МЛН ТЕҢГЕ

және бидай 
түріндегі мүлікпен

30 139,5МЛН ТЕҢГЕ БӨЛІНГЕН

2017 жылы сомасы субсидия алынған.

11 230,76МЛН ТЕҢГЕ

КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ САЛДАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА

 

Синоптиктердің болжамы бойынша, Қазақстанның барлық аумағында ауа райы жылынады, әсіресе Қазақстан аумағында температураның тым жоғарлауы орташа есеппен қысқы және жазғы маусымдарда болжанып отыр (жүз жылдықтың аяғына дейін 2-4 градусқа). Бұл орайда сарапшылар жа-уын-шашынның айтарлықтай молаюын болжамайды, яғни, құрғақшылық пен шөлейтті жерлердің солтүстікке жылжу ықтималдығы жоғары.

Сарапшылардың бағалауы бойынша кли-маттың өзгерісі ормандардың, су ресурстарының, жайлау жерлеріне өз әсерін тигізеді (демек, мал шаруашылығының жағдайына да), және бұл жердегі ерекшілік отандық аграр-лық сектордың ең маңызды сегменті - астық өндірісіне әсерін әбдән тигізу мүмкін. АӨК дамуын жоспарлаған кезде осы фактіні есепке алу маңызды. Сондығынан қоршаған ортағаайтарлықтай жағымсыз әсерін тигізетінін қарастырған Холдинг өз жұмысы барысында жобаларға қарыз беруді құптамайды.

САТЫП АЛУ ТӘЖІРИБЕСІ

 

2017 жылы Холдинг жалпы сомасы

59,169МЛРД 
ТЕҢГЕНІҢ
57,2МЛРД 
ТЕҢГЕ

жергілікті жеткізушілерге тиесілі. Сатып алудың жалпы көлеміндегі жергілікті жеткізушілердің үлесі

96,6%

құрайды. Шарттардың жалпы саны –

189

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР

 

Холдинг қаржыландырған инвестициялық жобалар суды, минералды заттарды үнемдеуге бағытталған озық технологияларды қолданады; жел және күн секілді баламалы энергия көздерін пайдалана отырып су тартқыш қондырғылары қолданылады; «жасыл экономика» қағидаларын енгізуде.
Бұл ұлт денсаулығына жағымды әсері бар өндірілетін өнімнің емдік сапасын айтарлықтай жақсартуға, өнімнің тазалығын жақсартуға мүмкіндік береді.

ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕР

КАДРЛЫҚ САЯСАТ

 

«ҚазАгро» Холдингі» АҚ ҚР еңбек заңнамасы және ішкі нормативтік құжаттардың талабын қатаң түрде сақтайды. Холдингтің барлық қызметкерлерімен еңбек шарты жасалған. Холдингте штаттан тыс және маусымдық қызметкерлер жоқ.

АДАМИ РЕСУРСТАР. ШТАТ САНЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖАСЫ МЕН ЖЫНЫС КРИТЕРИЙЛЕРІ БОЙЫНША СТАТИСТИКА

 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның штат саны

73 БІРЛІҚ

нақты саны

69 АДАМ

алғанда тізім бойынша саны

78 АДАМ

(2017 жылы бала күтіміне байланысты демалыстан екі әйел шықты). Тізім бойынша ер адамның саны 30 адамды құрайды, әйелдер – 48. Жыл аяғында тізімде нақты жұмыс істей-

Орта жас 39,1 жылды құрай-ды. Жыл аяғына нақты жұмыс істейтін санынан отбасылы қызметкерлердің үлесі - 78%, бойдақтары - 22%.

БАСҚАРУ ОРГАНЫ

 

Жынысына, жасына, аз ұлттар тобына қатыстылығына қарай басқару орган-дары құрамы:

 • Жыныстық белгісі бойынша: 2 – ер адам, 3 – әйел;
 • Жасына қарай: 31-ден 35 дейін – 2, 41-45 жыл – 2, 46-50 жыл- 1;
 • Ұлттың азшылығы тобына жатуы бойынша: 5-барлығы қазақтар.

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІККЕПІЛДІКТЕР

 

Холдингте ҚР Еңбек кодексінде қара-стырылған әлеуметтік төлемдер жасал-ды. Холдинг қызметкерлерінің бала күтімі-не байланысты демалысына шығу тәртібі мен жағдайы ҚР заңңамасына, сондай-ақ Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Из 9 женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, двое в 2017 году возобновили работу. 
Жүктілігіне және босануына, сондай-ақ бала күтіміне байланысты берілетін демалыста болған 9 әйелдің 2017 жылы екеуі жұмысын қайта бастады.

ЕҢБЕКАҚЫ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 

Холдинг қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу әділеттілік және айқындық қағи-дасына негізделеді.
Жыл қорытындысы бойынша басқа-рушы қызметтегі қызметкерлерге қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижесін бекіткеннен кейін есептік жыл үшін таза шоғырландырылған пайда болған жағдай-да сыйақы беріледі. 
Қызметкерлерге сыйақы беру жұмысы-ның жекелеген негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізгеніне қарай төленеді, ал төлеу нормасы директорлар кеңесінің 2014 жылдың 30 желтоқсанындағы бекітілген №11 шешімі бойынша «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-тың жекелеген әкімішілік шығындар түрінің лимитіне сәйкес келеді.

2017 жылы жеке тиімділікке қол жеткізу нәтижелері бойынша сыйақы төленді есепті жылдың 1-4 тоқсанындағы қызметкерлері.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТІР ШІЛІ К ҚАУІПСІЗДІГІ

 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау - Холдинг қызметіндегі басым бағыт. Холдинг басқарма- сының 2017 жылдың 22 қарашасындағы №68 шешімімен «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Хол- дингтің қызметкерлеріне арналған қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық бекітілген. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ қызметкерлері үшін ерікті медициналық сақтандыру, қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерді орындау кезінде жазатайым оқиғалар-дан міндетті сақтандыру, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеу, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлеу, жүктілігіне және бала туғанда демалысын төлеу.

Кадрлардың біліктілігін арттыру

 

Холдинг бюджетінде жыл сайын қызметкерлердің біліктілігін арттыруға қаражат қарасты-рылған. Бағдарлама қызметкерлердің біліктілігіне сәйкес машықтары мен білімін артты-руға бағытталған.

2017 жыл әртүрлі семинар, тренинг және курс бойынша 59 қызметкер кәсіби білім алды.

ЖЕРГІЛІКТІ ҚАУЫМДАСТЫҚТЫҢ ҚАТЫСУЫ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР , ӘСЕР ЕТУДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

2017 жылдың қорытындысы бойынша Холдинг портфелінде

376
МЛРД ТЕҢГЕ
болатын
31
ЖОБА БОЛЫП,
570
ЖОБА болды.
16,5
МЫҢ ЖҰМЫС ОРНЫ

пайдалануға 
берілді.

530
ЖОБА

Холдинг жыл сайын тұрмысы нашар азаматтарға демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету бойынша жұмыс жүргізеді. Биыл «ҚазАгро» Холдингі» АҚ

44,7МЛН ТЕҢГЕГЕ