Web Content Display

Басына қайту

Web Content Display

ӘЛЕУМЕТТІК АСПЕКТІЛЕР

КАДРЛЫҚ САЯСАТ

 

«ҚазАгро» Холдингі» АҚ ҚР еңбек заңнамасы және ішкі нормативтік құжаттардың талабын қатаң түрде сақтайды. Холдингтің барлық қызметкерлерімен еңбек шарты жасалған. Холдингте штаттан тыс және маусымдық қызметкерлер жоқ.

АДАМИ РЕ СУР СТАР . ШТАТ САНЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ ЖӘНЕ ЖА СЫ МЕН ЖЫНЫ С КРИТЕРИЙЛЕРІ БОЙЫНША СТАТИ СТИКА

 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-ның штат саны

73 БІРЛІҚ

нақты саны

69 АДАМ

алғанда тізім бойынша саны

78 АДАМ

(2017 жылы бала күтіміне байланысты демалыстан екі әйел шықты). Тізім бойынша ер адамның саны 30 адамды құрайды, әйелдер – 48. Жыл аяғында тізімде нақты жұмыс істей-

Орта жас 39,1 жылды құрай-ды. Жыл аяғына нақты жұмыс істейтін санынан отбасылы қызметкерлердің үлесі - 78%, бойдақтары - 22%.

БАСҚАРУ ОРГАНЫ

 

Жынысына, жасына, аз ұлттар тобына қатыстылығына қарай басқару орган-дары құрамы:

  • Жыныстық белгісі бойынша: 2 – ер адам, 3 – әйел;
  • Жасына қарай: 31-ден 35 дейін – 2, 41-45 жыл – 2, 46-50 жыл- 1;
  • Ұлттың азшылығы тобына жатуы бойынша: 5-барлығы қазақтар.

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІККЕПІЛДІКТЕР

 

Холдингте ҚР Еңбек кодексінде қара-стырылған әлеуметтік төлемдер жасал-ды. Холдинг қызметкерлерінің бала күтімі-не байланысты демалысына шығу тәртібі мен жағдайы ҚР заңңамасына, сондай-ақ Холдингтің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Из 9 женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, двое в 2017 году возобновили работу. 
Жүктілігіне және босануына, сондай-ақ бала күтіміне байланысты берілетін демалыста болған 9 әйелдің 2017 жылы екеуі жұмысын қайта бастады.

ЕҢБЕКАҚЫ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

 

Холдинг қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу әділеттілік және айқындық қағи-дасына негізделеді.
Жыл қорытындысы бойынша басқа-рушы қызметтегі қызметкерлерге қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижесін бекіткеннен кейін есептік жыл үшін таза шоғырландырылған пайда болған жағдай-да сыйақы беріледі. 
Қызметкерлерге сыйақы беру жұмысы-ның жекелеген негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізгеніне қарай төленеді, ал төлеу нормасы директорлар кеңесінің 2014 жылдың 30 желтоқсанындағы бекітілген №11 шешімі бойынша «ҚазАгро» Холдингі» АҚ-тың жекелеген әкімішілік шығындар түрінің лимитіне сәйкес келеді.

2017 жылы жеке тиімділікке қол жеткізу нәтижелері бойынша сыйақы төленді есепті жылдың 1-4 тоқсанындағы қызметкерлері.

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТІР ШІЛІ К ҚАУІПСІЗДІГІ

 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау - Холдинг қызметіндегі басым бағыт. Холдинг басқарма- сының 2017 жылдың 22 қарашасындағы №68 шешімімен «ҚазАгро» Холдингі» АҚ Хол- дингтің қызметкерлеріне арналған қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық бекітілген. «ҚазАгро» Холдингі» АҚ қызметкерлері үшін ерікті медициналық сақтандыру, қызметкерлерді олар еңбек (қызметтік) міндеттерді орындау кезінде жазатайым оқиғалар-дан міндетті сақтандыру, уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеу, жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына сауықтыруға арналған жәрдемақыны төлеу, жүктілігіне және бала туғанда демалысын төлеу.

Кадрлардың біліктілігін арттыру

 

Холдинг бюджетінде жыл сайын қызметкерлердің біліктілігін арттыруға қаражат қарасты-рылған. Бағдарлама қызметкерлердің біліктілігіне сәйкес машықтары мен білімін артты-руға бағытталған.

2017 жыл әртүрлі семинар, тренинг және курс бойынша 59 қызметкер кәсіби білім алды.

ЖЕРГІЛІ КТІ ҚАУЫ МДАСТЫҚТЫҢ ҚАТЫСУЫ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР , ӘСЕР ЕТУДІ БАҒАЛАУЖӘНЕ ДА МЫТУ БАҒДАРЛА МАСЫ

 

2017 жылдың қорытындысы бойынша Холдинг портфелінде

376
МЛРД ТЕҢГЕ
болатын
31
ЖОБА БОЛЫП,
570
ЖОБА болды.
16,5
МЫҢ ЖҰМЫС ОРНЫ

пайдалануға 
берілді.

530
ЖОБА

Холдинг жыл сайын тұрмысы нашар азаматтарға демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету бойынша жұмыс жүргізеді. Биыл «ҚазАгро» Холдингі» АҚ

44,7МЛН ТЕҢГЕГЕ